Szko�a J�zyk�w Obcych to nowoczesna szko�a kt�ra specjalizuje si� w nauczaniu j�zyk�w obcych przy u�yciu najnowszych metod nauczania.

Wiemy jak trudne jest nawi�zywanie kontakt�w i porozumiewanie si� w j�zyku obcym. Ka�dy pr�dzej czy p�niej natyka si� na problem bariery j�zykowej. Prze�amywanie barier j�zykowych to wyzwanie w�a�nie dla nas. Nasze metody dostosowujemy bowiem do indywidualnych potrzeb ucznia lub grupy. Inaczej uczymy osoby, kt�re potrzebuj� j�zyka do kontakt�w biznesowych. Inaczej tych, kt�rzy zamierzaj� podj�� prac� za granic�. A jeszcze inaczej uczni�w przygotowuj�cych si� do egzaminu j�zykowego.

�wiadomi roli komunikacji w dzisiejszym �wiecie, k�adziemy du�y nacisk na rozwijanie czterech najwa�niejszych sprawno�ci j�zykowych, bez kt�rych komunikacja by�aby niemo�liwa: M�WIENIA, PISANIA, ROZUMIENIA ZE S�UCHU ORAZ ROZUMIENIA TEKSTU PISANEGO.
Podstawowym celem naszych kurs�w j�zykowych jest wykszta�cenie umiej�tno�ci efektywnego komunikowania si�, tak aby m�c pos�ugiwa� si� j�zykiem w codziennych sytuacjach.

Szko�a J�zyk�w Obcych oferuje profesjonalne kursy j�zyka angielskiego, niemieckiego, hiszpa�skiego i francuskiego dla dzieci, m�odzie�y i doros�ych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Nasi lektorzy to absolwenci Wydzia��w Filologicznych Uniwersytet�w i Kolegi�w Nauczycielskich, kt�rzy gwarantuj� wysok� jako�� nauczania i �wietnie radz� sobie z kreowaniem mi�� atmosfer� na zaj�ciach.

Zaj�cia odbywaj� si� w ma�ych grupach, jeden raz lub dwa razy w tygodniu. Istnieje r�wnie� mo�liwo�� stworzenia przez Pa�stwa w�asnych grup sk�adaj�cych si� np. z krewnych, znajomych lub koleg�w z klasy.

Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania odbywa si� na podstawie testu lub rozmowy z lektorem. Kurs ko�czy si� egzaminem sprawdzaj�cym poziom wiedzy przyswojonej przez s�uchacza. Kursant otrzymuje �wiadectwo uko�czenie kursu.

  • zaj�cia w ma�ych grupach
  • nauczanie j�zyka w przyjaznej atmosferze, w spos�b fachowy i skuteczny
  • wykwalifikowan� i do�wiadczon� kadr�
  • uczestnictwo w grupie dopasowanej do wieku i poziomu znajomo�ci j�zyka
  • ustalenie poziomu zaawansowania na podstawie bezp�atnego testu i rozmowy z lektorem
  • kontrol� uzyskanych post�p�w poprzez testy cz�stkowe i ko�cowe
  • atrakcyjne ceny - najni�sze w mie�cie !!!
  • mo�liwo�� p�atno�ci w ratach


O nas || Kursy || Zapisy OnLine || Cennik || Praca || KontaktProfesjonalne statystyki odwiedzin